shopping-bag 0
Produkty : 0
Kwota : 0,00 
Zobacz koszyk Przejdź do kasy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STAL RZESZÓW S.A.

Słowniczek
1) Sprzedający – Stal Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Hetmańska 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000453663 , REGON 180875598 , NIP 8133674115, o kapitale zakładowym 2 158 800,00 ZŁ zł, adres e-mail: sklep@stalrzeszów.pl, nr telefonu +48 17 8660848.

2) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do zawarcia umowy sprzedaży, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn.zm.).

3) Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.stalrzeszow.pl/, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

4) Towary – przedmioty prezentowane w Sklepie Internetowym mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Stal Rzeszów prowadzony jest przez Sprzedającego.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

§ 2
PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia, dzięki któremu możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego, oraz zapłata ceny.
2. Zamówienia składane przez Klientów przyjmowane są 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od momentu odnotowania płatności za złożone zamówienie po jego pozytywnym rozpatrzeniu.

4. W przypadku niedostępności towaru oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie. Maksymalny czas realizacji zamówienia w takim wypadku to 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia złożenia zamówienia, a w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep w powyższym terminie zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

§ 3
CENY ZAMÓWIEŃ, KOSZTY DOSTAWY

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Klient jest informowany zgodnie z postanowieniem niniejszego Regulaminu.

2. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
a) gotówką.
b) przedpłatą przelewem bankowym przed dostawą.

3. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane z wykorzystaniem systemu Przelewy24 dostępnego w sklepie online.

5. Zamówienia realizowane są poprzez wysyłkę zamówionych towarów firmą kurierską lub Pocztą Polską. Należność z tytułu realizacji zamówienia wzrasta o koszt przesyłki. Koszty przesyłki wynoszą odpowiednio:
a) Przesyłka pocztowa/kurierska – 15 zł

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 4
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I SPOSÓB DOSTAWY

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
2. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za koszty dostawy;

b) dostępności Towaru.

3. W przypadku płatności gotówką, odbiór towaru jest osobisty w Klubie ul. Hetmańska 69, pok. 18.
4. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przelewu bankowego przedpłaty przed dostawą, realizacja zamówienia trwa od 2 do 3 dni roboczych.
5. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
6. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 5 dni roboczych od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia.
7. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane.
8. W przypadku niedostępności towaru oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie. Maksymalny czas realizacji zamówienia w takim wypadku to 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia złożenia zamówienia, a w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep w powyższym terminie zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną, lub na wyraźne życzenie Klienta proponuje towar zastępczy.
9. Sklep dostarcza zamówiony towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 5
ZWROTY I REKLAMACJE

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą na adres sklepu internetowego Stal Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 69, 35-078 Rzeszów, lub na adres email sklep@stalrzeszów.pl pod warunkiem, iż towar pozostaje w stanie nie zmienionym.
2. Stosowny formularz odstąpienia od umowy sprzedaży jest przesyłany Klientowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do odesłania w terminie 30 dni towaru na własny koszt, na adres Sklepu Internetowego Stal Rzeszów S.A.
4. Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru oraz kosztów dostawy towaru do Klienta do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru.
5. Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe lub w inny wskazany przez Klienta sposób w terminie 30 dni od daty otrzymania przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem dokonania przez Konsumenta zwrotu zakupionego towaru.
6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klientowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego). To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: Stal Rzeszów S.A., ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów.
8. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osoby dokonujące zakupu w Sklepie Internetowym dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celach marketingowych Stal Rzeszów S.A.
2. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Zdjęcia i opisy umieszczone na niniejszej stronie internetowej Stal Rzeszów S.A. oraz Sklepu stanowią własność w świetle prawa autorskiego i objęte są ochroną majątkowych i osobistych praw autorskich. Wykorzystywanie ich lub rozpowszechnianie bez uzyskania uprzedniej zgody, stanowi naruszenie praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność prawną.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5. Stal Rzeszów S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego w każdym czasie, przy czym zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień złożonych lub realizowanych przed dniem ogłoszenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.