POLITYKA PRYWATNOŚCI i WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 1. Jaki jest cel Polityki Prywatności?

Stal Rzeszów S.A. („My” lub „Stal”) zwraca szczególną uwagę na ochronę prywatności i danych osobowych osób, których dane osobowe pozyskuje. Naszym priorytetem jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, w szczególności zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

W niniejszej polityce prywatności („Polityka Prywatności”) informujemy i wyjaśniamy w jaki sposób korzystamy z pozyskanych przez nas lub udostępnionych nam danych osobowych w związku z działalnością sklepu internetowego Stali(„Serwis”). W Polityce Prywatności dowiesz się w szczególności jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możesz z tych praw skorzystać.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Jak się z nami skontaktować?

Administratorem danych osobowych jest Stal Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów. W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz zawsze zwrócić się do nas m.in. poprzez pocztę tradycyjną lub wysyłając maila na adres: iod@stalrzeszow.pl.

 1. Jakie są cele przetwarzania Twoich danych?

Twoje dane będą wykorzystywane przez Stal w celu utrzymania Twojego konta w sklepie internetowym Stali (o ile założysz takie konto), umożliwienia Ci składania zamówień i ich realizacji, obsługi tych zamówień i kontaktów dotyczących Twoich zamówień, obsługi Twoich zgłoszeń, oceny satysfakcji z naszych produktów i usług, a także w celu informowania o i prowadzenia marketingu usług i produktów Stali, a niekiedy również Sponsorów i Partnerów Stali oraz podmiotów związanych ze Stalą.

Ponadto Stal będzie przetwarzać Twoje dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w celu wykonania zobowiązań wobec Ciebie oraz w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Stali, np. w zakresie podatków, jak również w związku ze sprawą, z którą się do nas zwrócisz (np. skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem) lub w związku z którą my skontaktujemy się z Tobą (np. udzielenia Ci odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji czy skargi).

 1. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych? Na czym polega prawnie uzasadniony interes, na podstawie którego przetwarzamy Twoje dane?

Stal przetwarza Twoje dane na następujących podstawach prawnych, w zależności od okoliczności, ponieważ jest to niezbędne do:

 1. wykonania umowy, której jesteś stroną – dotyczy to utrzymania Twojego konta w sklepie internetowym Stali, jak i obsługi każdego ze złożonych przez Ciebie zamówień, w tym obsługi płatności elektronicznych i dostawy zakupionego towaru, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Stali – dotyczy to w szczególności obowiązków wynikających z przepisów określających prawa konsumentów, przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego, na który wyraziłaś / wyraziłeś uprzednio zgodę, obejmującego przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług Stali, a jeśli wyrazisz na to zgodę również Sponsorów i Partnerów Stali oraz podmiotów związanych ze Stalą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 4. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stal lub inne podmioty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dotyczy to następujących przypadków:
  1. marketing bezpośredni obejmujący przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług Stali;
  1. badanie satysfakcji ze świadczonych przez Stal usług i sprzedawanych produktów oraz z jakości obsługi klienta;
  1. udzielenie odpowiedzi w związku z Twoją skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem;
  1. ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 5. Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane mogą zostać udostępnione przez nas następującym podmiotom:

 1. dostawcom usług świadczonych na rzecz Stali w zakresie utrzymania i obsługi strony internetowej sklepu Stali,
  1. dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych w zakresie utrzymania konta lub do dokonywania zakupów w sklepie internetowym Stali,
  1. podmiotom procesującym płatności online,
  1. podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradcze, audytowe, konsultingowe i w zakresie dostawy przesyłek,
  1. organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub w celu obrony czy dochodzenia roszczeń.
 1. Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych?
  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny dla osiągnięcia przez nas celów, dla których je przetwarzamy.

Będziemy przechowywali Twoje dane:

 1. będziemy przetwarzać Twoje dane tak długo jak długo istnieje między Tobą a Stalą relacja uzasadniająca takie przetwarzanie w szczególności tak długo, jak utrzymujesz aktywne konto użytkownika w sklepie internetowym Stali czy przez okres niezbędny do realizacji Twojego zamówienia czy rozpatrzenia reklamacji lub innego rodzaju skargi lub wniosku.
  1. dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec nas lub naszych roszczeń wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec nas wynosi 6 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa) lub przedawnienia obowiązków podatkowych związanych ze zdarzeniami gospodarczymi (nabycie usług lub towarów), których byłeś stroną, oraz przez okres trwania związanych z takimi roszczeniami postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.
  1. dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę, wniosek, reklamację lub sugestię – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zasadniczo nie dłuższy niż 30 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami oraz o okresy związanych z tym postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.
  1. dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych lub przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta za produkt) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).
  1. w przypadku wniesienia przez Ciebie w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego Twoich danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że Stal wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jakie przysługują Ci prawa?

W związku z tym, że Stal przetwarza Twoje dane osobowe, przysługuje Ci szereg praw, o których mowa poniżej. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z nami. Jeżeli zwrócisz się do Stali z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, Stal może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości. Stal będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Stal wykaże, że Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Stal może: pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 1. Informacja o prawie dostępu do danych -Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Stal przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Stal, celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców Twoich danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących Ci prawach dotyczących danych osobowych, a także informacje o źródłach pozyskania przez Stal Twoich danych, jeżeli nie zostały zebrane od Ciebie. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, a uzyskanie każdej kolejnej kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.
 2. Informacja o prawie do żądania sprostowania danych -Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.
 3. Informacja o prawie żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – Masz prawo żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • wniosłaś/wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
  • cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Nie będziesz mogła/mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in., jeżeli takie dane są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 • Informacja o prawie żądania ograniczenia przetwarzania danych -Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, np. gdy: kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych – w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; w Twojej ocenie przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.

 • Informacja o prawie do przenoszenia danych -Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyłaś/dostarczyłeś Stali oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Stali, jeżeli:
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą, a jednocześnie
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • w sytuacji wskazanej powyżej masz jednocześnie prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Stal bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Stali. W takim przypadku powinieneś/powinnaś wskazać tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem. Na skutek sprzeciwu Stal zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a Stal zobowiązana jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.
 • Informacja o prawie do cofnięcia zgody -wkażdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.
 1. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy? Jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?

Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, ale niektóre z nich są niezbędne do utrzymywania Twojego konta w sklepie internetowym Stali (np. adres email), dokonywania i realizacji zamówień (dane pozwalające na Twoją identyfikację, dane niezbędne do dostawy), wystawiania odpowiednich dokumentów podatkowych (numer NIP), a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych działań.

 • Informacja o zautomatyzowanych decyzjach oraz profilowaniu

Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

 • Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Stal nie ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

 • Przetwarzanie danych w mediach społecznościowych

Przetwarzamy również dane osobowe w związku z naszą aktywnością w mediach społecznościowych. Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz na poszczególnych portalach takich jak Facebook czy Instagram.

 • Informacja o plikach cookies

Poprzez korzystanie z Serwisu wyrażana jest zgoda na instalację Ciasteczek na urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu („Użytkownik”) oraz wykorzystywanie Ciasteczek przez Stal.

Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Stal Ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu.

 • Definicja i powody stosowania Ciasteczek

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie lub smartphonie) podczas korzystania z różnych serwisów i otwierania stron w Internecie w celu utrwalania w nich informacji dotyczących korzystania z Serwisu.  Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres przechowywania oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Ciasteczka nie są wykorzystywane przez Stal w taki sposób, który pozwala na identyfikację tożsamości Użytkownika na podstawie informacji przechowywanych w Ciasteczkach. Są one wykorzystywane w następujących celach:

 • utrzymania sesji (po zalogowaniu w Serwisie),
 • poprawy komfortu użytkowania Serwisu (szybciej, łatwiej, ciekawiej),
 • tworzenia statystyk oglądalności Serwisu (anonimowych i zagregowanych), co przyczynia się do poprawy jego funkcjonalności i zawartości.
 • Rodzaje ciasteczek wykorzystywanych w Serwisie

Wg kryterium celowości Stal wykorzystuje następujące Ciasteczka.

 • niezbędne do funkcjonowania – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów, np. mogą zapamiętywać poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji.
 • poprawiające wydajność – gromadzą informację o sposobie korzystania z Serwisu, np. odwiedzane strony, czasu korzystania, napotkane problemów i zidentyfikowane błędy.
 • poprawiające funkcjonalność – zapisują ustawienia i wybory Użytkownika w celu lepszej personalizacji prezentowanych treści i usługi. Pozwalają także na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych.

Wg kryterium okresu przechowywania Serwis wykorzystuje następujące Ciasteczka.

 • sesyjne (tymczasowe) – są przechowywane w urządzeniu Użytkownika jedynie podczas korzystania z Serwisu, tj. do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • stałe – pozostają w urządzeniu Użytkownika przez okres zgodny ze zdefiniowanym czasem życia lub do momentu, kiedy zostaną usunięte.
 • Wykorzystywanie Ciasteczek podmiotów trzecich

Korzystając z Serwisu można otrzymywać Ciasteczka pochodzące od podmiotów trzecich współpracujących ze Stalą, takich jak np. Facebook, Google, Twitter. Więcej informacji na temat Ciasteczek podmiotów trzecich można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

 • Usunięcie lub zmiana ustawienia dotyczących Ciasteczek

W każdej chwili Użytkownik może zmienić swoje ustawienia dotyczące Ciasteczek lub je usunąć, należy jednak mieć na uwadze, że wszelkie zmiany mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie Ciasteczek. Można jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby były one blokowane (w całości lub w części). Możliwe jest też zarządzanie Ciasteczkami na poziomie wybranych przez Użytkownika witryn lub akceptowanych rodzajów plików. Szczegółowe informacje dostępne są także w samych przeglądarkach internetowych (np. w opcji pomocy) oraz na stronach internetowych producentów tego oprogramowania.

 • Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom i uaktualnieniom. Jeśli chcesz mieć aktualne informacje o sposobach przetwarzania przez nas Twoich danych, prosimy odwiedzaj tę stronę co jakiś czas.