Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STAL RZESZÓW S.A.

Słowniczek
1) Sprzedający – Stal Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Hetmańska 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000453663 , REGON 180875598 , NIP 8133674115, o kapitale zakładowym 2 158 800,00 ZŁ zł, adres e-mail: sklep@stalrzeszów.pl, nr telefonu +48 17 8660848.

2) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do zawarcia umowy sprzedaży, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn.zm.).

3) Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.stalrzeszow.pl/, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

4) Towary – przedmioty prezentowane w Sklepie Internetowym mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Stal Rzeszów prowadzony jest przez Sprzedającego.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

§ 2
PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia, dzięki któremu możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego, oraz zapłata ceny.
2. Zamówienia składane przez Klientów przyjmowane są 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od momentu odnotowania płatności za złożone zamówienie po jego pozytywnym rozpatrzeniu.

4. W przypadku niedostępności towaru oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie. Maksymalny czas realizacji zamówienia w takim wypadku to 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia złożenia zamówienia, a w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep w powyższym terminie zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

§ 3
CENY ZAMÓWIEŃ, KOSZTY DOSTAWY

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Klient jest informowany zgodnie z postanowieniem niniejszego Regulaminu.

2. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
a) gotówką.
b) przedpłatą przelewem bankowym przed dostawą.

3. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane z wykorzystaniem systemu Przelewy24 dostępnego w sklepie online.

5. Zamówienia realizowane są poprzez wysyłkę zamówionych towarów firmą kurierską lub Pocztą Polską. Należność z tytułu realizacji zamówienia wzrasta o koszt przesyłki. Koszty przesyłki wynoszą odpowiednio:
a) Przesyłka pocztowa/kurierska – 15 zł

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 4
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I SPOSÓB DOSTAWY

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
2. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za koszty dostawy;

b) dostępności Towaru.

3. W przypadku płatności gotówką, odbiór towaru jest osobisty w Klubie ul. Hetmańska 69, pok. 18.
4. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przelewu bankowego przedpłaty przed dostawą, realizacja zamówienia trwa od 2 do 3 dni roboczych.
5. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
6. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 5 dni roboczych od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia.
7. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane.
8. W przypadku niedostępności towaru oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie. Maksymalny czas realizacji zamówienia w takim wypadku to 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia złożenia zamówienia, a w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep w powyższym terminie zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną, lub na wyraźne życzenie Klienta proponuje towar zastępczy.
9. Sklep dostarcza zamówiony towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 5
ZWROTY I REKLAMACJE

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą na adres sklepu internetowego Stal Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 69, 35-078 Rzeszów, lub na adres email sklep@stalrzeszów.pl pod warunkiem, iż towar pozostaje w stanie nie zmienionym.
2. Stosowny formularz odstąpienia od umowy sprzedaży jest przesyłany Klientowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do odesłania w terminie 30 dni towaru na własny koszt, na adres Sklepu Internetowego Stal Rzeszów S.A.
4. Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru oraz kosztów dostawy towaru do Klienta do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru.
5. Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe lub w inny wskazany przez Klienta sposób w terminie 30 dni od daty otrzymania przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem dokonania przez Konsumenta zwrotu zakupionego towaru.
6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klientowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego). To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: Stal Rzeszów S.A., ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów.
8. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

§ 6
DANE OSOBOWE

1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu Internetowego, w tym Klientów i osób posiadających konto w Sklepie Internetowym jest Stal Rzeszów S.A. ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów (Sprzedający). W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się m.in. poprzez pocztę tradycyjną lub wysyłając maila na adres: iod@stalrzeszow.pl.

3. Dane będą wykorzystywane przez Sprzedającego w celu

 • utrzymania konta w Sklepie Internetowym;
 • umożliwienia składania zamówień i ich realizacji, obsługi tych zamówień i kontaktów dotyczących zamówień;
 • obsługi zgłoszeń, oceny satysfakcji z produktów i usług; informowania o i prowadzenia marketingu usług i produktów Sprzedającego, a niekiedy również Sponsorów i Partnerów Sprzedającego oraz podmiotów związanych ze Sprzedającym;
 • tworzenia ofert produktów i usług dedykowanych dla Klienta, a także do analiz (m.in. statystycznych i dotyczących istotnych cech odbiorców naszych usług i produktów) prowadzonych w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • wykonania zobowiązań wobec Klienta czy posiadacza konta w Sklepie Internetowym;
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Sprzedającym., np. w zakresie podatków, jak również w związku ze sprawą, z którą się zwróci do Sprzedającego dany Klient np. skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem lub w związku z którą Sprzedający skontaktuje się z Klientem np. udzielenia odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji czy skargi;

4. Sprzedający przetwarza dane na następujących podstawach prawnych, w zależności od okoliczności, ponieważ jest to niezbędne do:

 • wykonania umowy, której stroną jest Klient – dotyczy to utrzymania konta w Sklepie Internetowym Stali (w przypadku jego założenia), jak i obsługi każdego ze złożonych przez Klienta zamówień, w tym obsługi płatności elektronicznych i dostawy zakupionego towaru, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedającym – dotyczy to w szczególności obowiązków wynikających z przepisów określających prawa konsumentów, przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • kierowania działań marketingowych, na które dana osoba wyraziła uprzednio zgodę, obejmujących przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług Sprzedającego, a niekiedy również Sponsorów i Partnerów Sprzedającego oraz podmiotów związanych ze Sprzedającym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego lub inne podmioty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dotyczy to następujących przypadków:
  • marketing bezpośredni obejmujący przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług Sprzedającego, a także, w przypadku założenia konta w Sklepie Internetowym, informacji i ofert przygotowanych specjalnie dla danej osoby na podstawie analizy jej historii zakupów i innych informacji;
  • badanie satysfakcji ze świadczonych przez Sprzedającego usług i sprzedawanych produktów oraz z jakości obsługi klienta;
  • analiza aktywności klientów Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu Internetowego w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców;
  • udzielenie odpowiedzi w związku ze skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem;
  • ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

5. Dane mogą zostać udostępnione przez Sprzedającego następującym podmiotom:

 • dostawcom usług świadczonych na rzecz Sprzedającego w zakresie utrzymania i obsługi strony internetowej Sklepu Internetowego,
 • dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych w zakresie utrzymania konta lub do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym,
 • podmiotom procesującym płatności online,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradcze, audytowe, konsultingowe i w zakresie dostawy przesyłek,
 • agencjom realizującym na zlecenie Sprzedającego usługi marketingowe,
 • organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub w celu obrony czy dochodzenia roszczeń.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Sprzedający będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla osiągnięcia przez nią celów, dla których są przetwarzane:

 • tak długo jak długo istnieć będzie między Klientem a Sprzedającym relacja uzasadniająca takie przetwarzanie w szczególności tak długo, jak utrzymujesz aktywne konto Klienta w Sklepie Internetowym czy przez okres niezbędny do realizacji zamówienia czy rozpatrzenia reklamacji lub innego rodzaju skargi lub wniosku.
 • dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Sprzedającego lub roszczeń Sprzedającego wobec Klienta wynikający z przepisów prawa lub przedawnienia obowiązków podatkowych związanych ze zdarzeniami gospodarczymi (nabycie usług lub towarów), których byłeś stroną, oraz przez okres trwania związanych z takimi roszczeniami postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.
 • dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego, tj. udzielenia odpowiedzi na pytanie, skargę, wniosek, reklamację lub sugestię – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zasadniczo nie dłuższy niż 30 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń Klienta lub roszczeń Sprzedającego wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami oraz o okresy związanych z tym postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.
 • dla celów wywiązania się przez Sprzedającego z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych lub przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta za produkt) – przez okres wynikający z takich przepisów .
 • w przypadku wniesienia przez daną osobę w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania, Sprzedający przestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że Sprzedający wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec jej interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. W związku z tym, że Sprzedający przetwarza dane osobowe, przysługuje osobom, których dane dotyczą szereg praw, o których mowa poniżej.

9. Jeżeli osoba zwróci się do Sprzedającego z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej tożsamości, Sprzedający może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jej tożsamości. Sprzedający będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

10. Jeżeli Sprzedający wykaże, że żądania danej osoby są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Sprzedający  może:

 • pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
 • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Sprzedający przetwarza jego dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Sprzedającego, celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych, a także informacje o źródłach pozyskania przez Sprzedającego danych, jeżeli nie zostały zebrane od niej. Osoba ma ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, a uzyskanie każdej kolejnej kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.

12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.

13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 • cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie jej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania’
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

14.Osoba, której dane dotyczą nie będzie mogła jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

15. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych np. gdy:

 • kwestionuje prawidłowość przetwarzanych swoich danych osobowych – w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • w jej ocenie przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie sprzeciwia się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Sprzedający nie potrzebuje już jej danych osobowych dla realizacji jej celów, ale są one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • wniosła sprzeciw wobec przetwarzania przez Sprzedającego jej danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych Sprzedającego są nadrzędne wobec podstaw jej sprzeciwu.

16. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych Sprzedający będzie je mógł przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będą mogły być podejmowane przez Sprzedającego tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.

17. Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyła Sprzedającemu oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Sprzedającego jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie jej zgody lub na podstawie umowy z nią, a jednocześnie
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

18. W sytuacji wskazanej powyżej w ust. 18 osoba ma jednocześnie prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Sprzedającego bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

19. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego. W takim przypadku powinna wskazać tę szczególną sytuację, która jej zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania jej danych objętych sprzeciwem.

20. Na skutek sprzeciwu, Sprzedający zaprzestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że Sprzedający wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, która wniosła sprzeciw lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

21. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.

22. W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, która ją wyraziła ma prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

23. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej narusza postanowienia RODO.

24. Wszystkie dane podawane są dobrowolnie, ale niektóre z nich są niezbędne do utrzymywania konta w Sklepie Internetowym, dokonywania i realizacji zamówień, wystawiania odpowiednich dokumentów podatkowych, a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych działań.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zdjęcia i opisy umieszczone na niniejszej stronie internetowej Stal Rzeszów S.A. oraz Sklepu stanowią własność w świetle prawa autorskiego i objęte są ochroną majątkowych i osobistych praw autorskich. Wykorzystywanie ich lub rozpowszechnianie bez uzyskania uprzedniej zgody, stanowi naruszenie praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność prawną.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Stal Rzeszów S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego w każdym czasie, przy czym zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień złożonych lub realizowanych przed dniem ogłoszenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.